بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 445,638,950,347 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,101,532 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,101,532 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,277,248 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 36,825

صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

ضامن نقد شوندگی:

شركت آتي نگر سپهر ايرانيان

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

حامد قرباني، نجيبه خوشرو، سيد محمد تقي پورمقيم

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها