بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 139,870 119.02 360,646 93.87 378,255 94.51 395,299 95.28
اوراق مشارکت 4,198 3.57 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,668 3.12 6,853 1.78 4,327 1.08 2,237 0.54
وجه نقد 1,130 0.96 3,437 0.89 91 0.02 100 0.02
سایر دارایی ها -39,275 -33.42 12,729 3.31 17,573 4.39 17,251 4.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 61,800 52.59 120,976 31.49 129,510 32.36 137,083 33.04