جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 172,527 121.75 458,403 90.42 537,581 93.75 593,524 97.16
اوراق مشارکت 3,759 2.65 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,819 3.4 32,404 6.39 16,149 2.82 4,060 0.66
وجه نقد 1,020 0.72 84 0.02 86 0.02 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -47,038 -33.19 12,868 2.54 12,971 2.26 3,903 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,961 51.49 174,983 34.51 183,740 32.04 218,103 35.7